• ONLINE AKARYAKIT TALEP
 • ONLINE BURGER KING VE POPEYES SİPARİŞ
 • Hizmet de
  Yükselen Kalite...

  KVKK POLİTİKAMIZ

  MEVLANA PETROL ÜRÜNLERI TURIZM TAŞIMACILIK PAZARLAMA İNŞAAT TICARET LIMITED ŞIRKETI  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI  Hedef Kitle: Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi Tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler


  Hazırlayan: Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Komitesi


  Versiyon: 1.0


  Onaylayan: Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi tarafından onaylanmıştır.

  İÇINDEKİLER
  MEVLANA PETROL ÜRÜNLERI TURIZM TAŞIMACILIK PAZARLAMA İNŞAAT TICARET LIMITED ŞIRKETI

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI


  1. GİRİŞ

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve iş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir. Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (“Kanun”) belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir. Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.   1. Amaç

  Bu Politikanın amacı, Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esasları, Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi organizasyon ve süreçlerine uyumlulaştırılarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için bu Politika ile her türlü idari ve teknik önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için, gerekli tüm önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır.

  1.2. Kapsam

  Politika, Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi iş süreçlerinde otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen bütün kişisel verileri kapsamaktadır.

   1. . Dayanak

  Politika, Kanun ve ilgili mevzuata dayanmaktadır. Kişisel veriler, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Gıda ve Gıda İle Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, Kontrolü ve Denetimi İle İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir.

  Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuat uygulanır. İlgili mevzuat tarafından öngörülen düzenlemeler, Politika ile Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi uygulamalarına dönüştürülmektedir.

  1.4 . Tanımlar

  Açık rıza

  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

  Başvuru Formu

  Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış, ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.

  İlgili kullanıcı

  Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

  İmha

  Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

  Kayıt ortamı

  Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

  Kişisel veri

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

  Kişisel verilerin işlenmesi

  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

  Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi

  Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

  Kişisel veri sahibi

  Kişisel verileri Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi tarafından veya adına işleme sokulan gerçek kişi.

  Kişisel verilerin silinmesi

  Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale

  getirilmesi.

  Kişisel verilerin yok edilmesi

  Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

  Kurul

  Kişisel Verileri Koruma Kurulu

  Kurum

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu

  Özel nitelikli kişisel veri

  Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile

  biyometrik ve genetik verileri.

  Periyodik imha

  Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

  Veri İşleyen

  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

  Veri Kayıt Sistemi

  Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

  Veri sahibi / İlgili kişi

  Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

  Veri sorumlusu

  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

  Veri Temsilcisi

  Kanun uyarınca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek kişi.

  Yönetmelik

  28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik  1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI

   1. işisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi, kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, kişisel verinin niteliğine göre, Kanun’un 12. maddesinde öngörülen gerekli önlemleri almaktadır. Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimler gerçekleştirmektedir.

   1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

  Özel nitelikte olan, kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerin korunmasına yönelik alınan önlemler özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır.

   1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini, erişilmesini, verilerin muhafazası ve hakları kullanmaya yönelik bilincin geliştirilmesi için ilgililere gerekli eğitimleri verir.

  Çalışanların kişisel verileri koruma bilincini arttırmak için, Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi gerekli iş süreçlerini oluşturur, ihtiyaç duyulması halinde danışmanlardan destek alır. Uygulamada karşılaşılan eksiklikler ve eğitimlerin sonucu Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi yönetimi tarafından değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler ile ilgili mevzuattaki değişikliklere bağlı ihtiyaç duyulması halinde yeni eğitimler düzenlenir.

  3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

  3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi

  Kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işlenir.

  1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

  Kişisel veriler, süreçlerinin gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenir.

  1. Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru ve Olmasını Sağlama

  İşlenen kişisel veriler, güncel ve doğru tutmak için gerekli önlemler alınmakta ve plan ve programlı çalışılmaktadır.

  1. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

  Kişisel veriler, yürütülen iş süreçlerinde belirlenen ve açıklanan meşru amaçlara bağlı işlenmektedir .

  1. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

  Kişisel veriler, süreçlerinin gerektirdiği nitelik ve ölçüde toplamakta, belirlenen amaçlara bağlı, sınırlı işlenmektedir.

  1. Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

  Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen ve kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan en az süre kadar muhafaza edilmektedir. Öncelikle, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüş ise bu süreye, öngörülmemiş ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, uygun yöntemlerle (silme, yok etme veya anonimleştirme) imha edilmektedir.

  3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

  Kişisel veri, sahibinin açık rıza vermesi veya aşağıda belirtilen diğer bir veya birden fazla şarta dayanarak işlenir.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

  Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin açık rızasıyla yapılır. Kişisel veri sahibinin açık rızası: belirli bir konuda bilgilendirilerek ve özgür iradesi alınarak gerçekleşir.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunmaması

  Aşağıda sıralanan şartlarından herhangi birinin bulunması durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir.

    1. Kanunlarda Açıkça Düzenlenmesi

  Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler, veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.

    1. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

  Fiili imkânsızlık nedeniyle, rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin, kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için, kişisel verisinin işlenmesi zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

    1. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

  Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgiliyse veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

    1. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi hukuki yükümlülükleri yerine getirirken, kişisel veri işleme zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

    1. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

  Kişisel verisini alenileştiren veri sahiplerine ait kişisel veriler, alenileştirme amacıyla sınırlı olarak, kişisel verileri işlenebilir.

    1. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Zorunlu Veri İşleme

  Veri işleme bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

    1. Meşru Menfaat için Zorunlu Veri İşleme

  Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla, Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri lenebilir.

  3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi özel nitelikli kişisel verileri, Kanun ve Politika’da belirlenen ilkelere uygun, Kurul’un belirlediği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alarak, aşağıdaki usul ve esaslarla işler:

  1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması durumunda veri sahibinin açık rızası aranmadan işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızası alınır.

  2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınır.

  3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi, kişisel veri sahiplerini, hangi amaçlarla kişisel verilerinin işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı, hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesinde sahip olduğu hakları konularında, ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirir. Bu bakımdan kişisel verilerinin korunmasını, Politika’daki esaslar çerçevesinde hazırlanan diğer politika belgeleri ve aydınlatma metinlerine bağlı yürütülmektedir.

  3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) hukuka uygun olarak aktarabilir. Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi aktarma işlemlerini, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun şekilde işlemleri gerçekleştirir.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel verilerin akratılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda belirtilen koşulların bir ya da birkaçına dayanılarak, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.

  1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

  2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

  3. Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

  4. Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,

  5. Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ın veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

  6. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi meşru menfaatlerinin sağlanması içinzorunlu olması,

  7. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

  Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu belirlenen, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” olarak ilan edilen yabancı ülke statüsündekilere, yukarıda sayılan durumların herhangi birine bağlı kişisel veriler aktarılabilir. Yeterli koruma bulunmayan, Türkiye ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt eden ve Kurul’un izninin bulunduğu Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere, mevzuatta öngörülen şartlara göre kişisel veriler aktarılabilir.

  ii. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

  Özel nitelikli kişisel veriler, Politika’da belirlenen ilkelere uygun olarak, Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak aşağıda belirlenen koşullarla aktarılabilir:

  1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.

  2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.

  Kişisel veriler, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” statüsündekilere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin bulunması halinde, yeterli korumanın bulunmaması halinde “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere mevzuatta düzenlenen veri aktarım şartlarına göre kişisel veriler aktarılabilir.

  4. KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi yönetim, insan kaynakları, idari işler mali işler (muhasebe-finans), planlama-lojistik-bilgi işlem, üretim, ürün geliştirme-kalite, ar-ge pazarlama-satış, satın alma iş süreçlerinde, çalışan adayı, çalışan, hissedar/ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, stajyer, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişi, veli/vasi/temsilci, ziyaretçilerden oluşan kişisel veri sahipliklerine ait veri kategorileri ve kişisel verileri (Ek-1), kişisel veri işleme amaçlarına (Ek-2) bağlı işlenmektedir. Veri kategorilerine gore işlenme amaçları ile veri konusu kişi grupları detaylarına Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ın https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresinde ki alanında bildirilmektedir.

  Kişisel veri işleme amaçları kişisel veri kategorilerine göre, Kanun’un 10. maddesi ve diğer mevzuat uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler başta olmak üzere, Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun gerçekleştirmek için belirlen amaçlara göre işlenmektedir.

  Kişisel veriler Politika “3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirlenen esaslarla: Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortaklari, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ile belirlenen amaçlarla (Ek-3) paylaşılabilmektedir. Yabancı ülkelerle kişisel bilgi aktarımı söz konusu değildir.

  5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Kanunda belirlenen usul ve esaslarla işlemekte olduğu kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

  İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili kişi ve birimlere haber verir.

  6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi, kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan süre ile ilgili mevzuatta öngörülen en az süre kadar muhafaza eder. Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi, öncelikle ilgili mevzuatta bir süre belirlenmiş ise bu süreye uygun; yasal bir süre öngörülmemiş ise kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli süre kadar kişisel verileri saklar. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda, periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, belirlenen yöntem (silme, yok etme veya anonimleştirme) ile imha edilir.

  7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

  7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

  Kişisel veri sahipleri Kanundan kaynaklanan aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

  Kişisel veri sahipleri 6.1. maddede sayılan haklara ilişkin taleplerini, Kurul’un belirlediği yöntemlerle Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi’a iletebilir. Kişisel veri sahipleri ve adlarına başvuru hakkı bulunanlar Veri Sahibi Başvuru Formu” (Ek-4) doldurularak, Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi’a başvurabilir.

  7.3. Başvurulara Cevap Verilmesi

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi, kişisel veri sahibi tarafından yapılan başvuruları Kanun ve diğer mevzuata uygun sonuçlandırır. Usule uygun şekilde Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi’a iletilen talepler, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilir.

  7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi, başvuruda bulunan kişinin isteğini, aşağıda yer alan durumlarda, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

  1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

  2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

  3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

  4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,

  5. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

  6. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

  7. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

  8. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

  9. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,

  10. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,

  11. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

   1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

  Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

   1. Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edilebilecek Bilgiler

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

  8. YÜRÜTME

  Politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yürürlülüğe konulmuştur. Politika’nın teknik yürütümü “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” (Ek-5) ile sağlanmaktadır.

  İş süreçlerinde, taraflar nezdinde Politikanın yürütümü “Kişisel Verileri İşleme Müşteri Aydınlatma Metni(Ek-6),Tedarikçi Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Sözleşmesi” (Ek-7) “Çalışan Kişisel Verileri İşleme Aydınlatma Metni” (Ek-8), “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni(Ek-9), “İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni” (Ek-10), “Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni” (Ek-11) ile gerçekleştirilmektedir. Kanun ve Politika’nın yürütülmesinden ve gerektiğinde güncellenmesinden Yönetim Kurulu, bu kapsamdaki tüm iş ve işlemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verileri Koruma Komitesi sorumludur.

  9. YÜRÜRLÜK ve İLANI

  Politika yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Politika’da meydana gelecek değişiklikler Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ın internet sitesinde (Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi) yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin, ilgili kişilerin erişimine sunulur. Politika değişiklikleri ilan edildiği tarihte uygulamaya girer.

  EKLER

  Ek 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Verileri

  Ek 2- Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Ek 3- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

  Ek 4- Veri Sahibi Başvuru Formu

  Ek 5- Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

  Ek 6- Kişisel Verileri İşleme Müşteri Aydınlatma Metni

  Ek 7- Tedarikçi Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Sözleşmesi

  Ek 8- Çalışan Kişisel Verileri İşleme Aydınlatma Metni

  Ek 9- Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

  Ek 10- İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

  Ek 11- Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni

  EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler
  Veri Kategorileri

  Kişisel Veri

  Kimlik

  Ad, Soyad

  Anne- Baba Adı

  Anne Kızlık Soyadı

  Doğum Tarihi

  Doğum Yeri

  Medeni Hali

  Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No

  TC Kimlik No

  Pasaport Numarası

  Geçici TC Kimlik Numarası

  Cinsiyet Bilgisi

  TC Kimlik Kartı

  Sürücü Belgesi

  İletişim

  Adres

  E Posta Adresi

  İletişim Adresi

  Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)

  Telefon No

  Lokasyon

  Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b.

  Özlük

  Bordro Bilgileri

  Disiplin Soruşturması

  İşe Giriş- Çıkış Belgesi Kayıtları

  Özgeçmiş Bilgileri

  Performans Değerlendirme Raporları

  Hukuki İşlem

  Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.

  Müşteri İşlem

  Fatura

  Senet

  Çek Bilgileri

  Giriş-Çıkış Bilgileri

  Sipariş Bilgisi

  Randevu Bilgisi

  Fiziksel Mekân Güvenliği

  Çalışan ve Ziyaretçilerin Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri

  Kamera Kayıtları

  İşlem Güvenliği

  İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)

  IP Adres Bilgileri

  İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri

  Şifre ve Parola Bilgileri

  Risk Yönetimi

  Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi

  Finans

  Bilanço Bilgileri

  Finansal Performans Bilgileri

  Kredi ve Risk Bilgileri

  Malvarlığı Bilgileri

  Banka Hesap Numarası

  IBAN Numarası

  Mesleki Deneyim

  Diploma Bilgileri

  Gidilen Kurslar

  Meslek İçi Eğitim Bilgileri

  Sertifikalar

  Pazarlama

  Alışveriş Geçmişi Bilgileri

  Anket

  Çerez Kayıtları

  Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler

  Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

  Kapalı Devre Kamera Sistemi Görüntüsü, Ses Kaydı

  Kılık Ve Kıyafet

  Kılık ve kıyafete ilişkin bilgiler

  Sendika Üyeliği

  Sendika üyeliği bilgileri

  Sağlık Bilgileri

  Engellilik Durumuna Ait Bilgiler

  Kan Grubu Bilgisi

  Kişisel Sağlık Bilgileri

  Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri

  Laboratuvar ve Görüntüleme Sonuçları

  Test Sonuçları

  Muayene Verileri

  Reçete Bilgileri

  Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

  Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler

  Güvenlik Tedbirine İlişkin Bilgiler

  Aile Bilgileri

  Çocuk Sayısı

  Aile Cüzdanı

  Eş Çalışma Bilgileri

  Çocuk Eğitim ve Yaş Bilgileri

  Çalışma Verileri

  Departmanı

  Çalışma Şekli

  Mesleği

  Referansları

  Son çalışılan şirket bilgileri

  İmza

  Kişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak veya elektronik imza, parmak izleri, özel işaretler

  Web Site Kullanım Verileri

  Başvuru Formu Doldurulma Tarihi

  Siteye Login Olma Sıklığı/Zamanları

  Son Login Tarihi

  IP Adresi

  Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

  Anket Verileri

  Firma’ya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

  İtibar Yönetimi Bilgisi

  Firma’nın ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler.

  Olay Yönetimi Bilgisi

  Firma’nın ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler.

  Sigorta

  Özel Sigorta Verileri

  Sosyal Güvenlik Kurumu Verileri

  Araç Bilgileri

  Araç plakası, marka, model, model yılı, motor şasi numarası, ruhsat tescil tarihi, ruhsat örneği, hasarsızlık bilgileri

  Uyum Bilgileri

  Uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

  Denetim ve Teftiş Bilgileri

  İç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel veriler

  Yabancılarda Oturma İzni Bilgileri

  Yabancılarda Oturma İznine Ait Bilgiler  EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

  Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

  Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

  Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

  İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

  İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

  Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

  Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

  Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

  Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

  Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

  Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Talep / Şikayetlerin Takibi

  Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

  Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  Ücret Politikasının Yürütülmesi

  Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

  Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

  Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

  Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

  İş Ortakları, Tedarikçilerin Bilgiye ve Tesislere Erişim Yetkilerinin Planlanması, Yönetimi

  İş Ortakları, Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi

  İş Ortağı/Tedarikçi Çalışanlarının Giriş Çıkış Kayıtlarının Toplanması

  Faaliyetlerinin İlgili Mevzuata veya Şirket Prosedürlerine Uyumlulaştırma Planlama ve Yönetimi

  EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak katılımcı, müşterileri ve çalışanların kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:


  Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

  Tanımı

  Veri Aktarım Amacı ve Kapsamı

  Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi faaliyetleri gereği ilişkide bulunduğu, işlem gerçekleştirdiği gerçek veya tüzel kişiler

  Gerçekleştirilen iş ve işlem ile sınırlı

  Hissedarlar

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile ortaklık ilişkisi kurmuş gerçek kişiler

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin planlanması, yürütümü ve denetimi amacıyla sınırlı

  İş Ortakları

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ın ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği gibi amaçlarla ilişkide olduğu iş ortakları, iş ortağı bankalar

  İş ortaklığı kurulması ve yürütülmesi amaç ve faaliyetleri ile sınırlı

  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

  Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri vb. ilgili mevzuat hükümlerine gore Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

  İlgili kamu kurum ve Kuruluşlarının kanuni yetkisine bağlı talep ettiği amaçla sınırlı

  Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri

  İlgili mevzuat hükümleri gereğince belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve bu çerçevede faaliyetlerini sürdüren kurum veya kuruluşları

  Yürüttükleri faaliyet alanlarına giren konular ile ilgili sınırlı

  Özel Sigorta Şirketleri

  Özel sağlık, emekllik, BES uygulamaları

  Özel sigorta kayıt ve bildirimleriyle kapsamıyla sınırlı

  Yönetim Kurulu Üyeleri

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı

  Hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlar

  Sözleşmeli hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlar

  Sözleşme ve işbirliği protokol esasları ile sınırlı

  Avukat

  İlgili mevzuat uyarunca avukat yetkisine sahip avukatlar

  Şirket faaliyet ve işçi işlemlerinde hukuki sonuç doğurabilecek konularla sınırlı.

  Tedarikçi

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi’a veri işleme amaç ve istekleri doğrultusunda hizmet sunan taraflar

  Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ın dış kaynaktan ticari faaliyetlerini yerine getirmek için mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacıyla sınırlı

  Danışmanlar

  Uzman ve deneyiminden yararlanılanlar

  Uzman ve deneyiminden yararlanılanlar

  Denetçiler

  İlgili mevzuat uyarunca denetim yetkisine sahip denetçiler

  Mevzuatta belirlenen yetki ve görev sınırları