İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI

Mevlana Petrol,  stratejilerini, faaliyet gösterdiği bölgelerin akaryakıt-enerji standartlarını yukarı çekecek müşteri memnuniyeti anlayışı ile, sürdürülebilir kalite, saygınlık ve bölgesel liderliği sağlamak üzerine yapılandırır. 

Mevlana Petrol İnsan Kaynakları, kurumun bu stratejilerinin gerçekleştirilmesinde rekabet avantajı yaratacak insan kaynağının sürekli gelişimini, motive edilmesini ve yönetimini sağlayacak sistemleri geliştirmeyi ve kurumsal ilkeler doğrultusunda uygulamayı hedefler.

İnsan Kaynakları Stratejileri

Kurumun stratejik hedeflerine ulaşması için, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz etmek, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağını kurum içinde geliştirecek sistemleri kurmaktır.

İş Süreç Analizleri

Mevlana Petrol, kurum genelinde gerçekleştirilen faaliyetleri en küçük ayrıntısına kadar iş süreçleri ve iş ilişkileri bazında ele alır. İncelenen süreçler yetki/sorumluluk alanları, girdi/çıktılar, performans kriterleri ve kritik başarı faktörleri bazında analiz eder ve değerlendirir.

Bu analizlerin oluşturulması sonrasında çalışanların doğrudan katılım sağlanması hedef alınır. Süreç içi ve süreçler arası gelişmeye açık hususlar tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilir. 

İşe Alma ve Yerleştirme 

Mevlana Petrol'de İşe Alma ve Yerleştirme 'nin temel amacı, şirket kültürüne ve şirketin ortak değerlerine uygun, pozisyonların gereksinimlerini karşılayacak, kurumu geleceğe taşıyacak, adayları cezbetme, kazanma ve ilerletme düşüncesiyle uygulanır. 

Mevlana Petrol'de işe alma ve yerleştirme, pozisyonlar bazında açıkça belirlenmiş yetkinlik ve mesleki beceri profilleri uyarınca birebir mülakat, panel görüşme, kişilik envanteri gibi modern değerlendirme yöntemleri vasıtasıyla yapılır.

Mevlana Petrol’de, seçme ve yerleştirme’ nin temelinde, yenilikçilik, güvenilirlik, eşitlik ilkelerinin yanı sıra, insan haklarına saygılı tutum tüm çalışanlarımıza olduğu kadar  adaylara da uygulamaktadır. 

Performans Yönetim Sistemi

Performans Yönetiminin amacı,  şirket strateji ve hedeflerinin yayılımını sağlamak, çalışanların iş sonuçlarındaki performanslarını ortak ilkeler çerçevesinde objektif bir şekilde değerlendirerek yönetmek, değerlendirme sonuçları doğrultusunda kariyer gelişimi/ yedekleme, gelir paketi ve kişisel gelişim politikalarına yön vermektir. Bu kapsamda üst yönetimden mavi yakalı çalışanlara kadar tüm pozisyonlar için, ortak ilkeler çerçevesinde performans yönetim sistemleri geliştirilir ve uygulanır.

Ücret ve Yan Haklar 

Ücret ve Yan Haklar sürecimizde öncelikle adaleti sağlayabilmek ve pozisyonun kurum hedeflerine ulaşmasındaki katkı ve önem derecesini saptayabilmek amacıyla her iki senede bir kez “iş değerlendirme” yapılır. 

Ücret yönetiminin şirketimizdeki odak noktası; iş değerlendirme sonuçları, şirket içi ücret dengeleri, piyasa ücret araştırması ve aynı zamanda ekonomik konjektürü de baz alan tatmin edici ve rekabetçi ücret politikalarıyla, performansı ayrıştırıp uzun soluklu çalışan profiline sahip olmayı hedefler.